Dokumenty, jakie musisz dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę to procedura obowiązkowa dla większości osób planujących wzniesienie obiektu mieszkalnego. Wymaga ona złożenia wniosku wraz z szeregiem załączników, które są następnie sprawdzane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wielu inwestorów nie orientuje się, jakie dokumenty są wymagane w procesie wnioskowania o pozwolenie. Co musimy przygotować, aby nasza dokumentacja była kompletna?

Projekty domów

Podstawowym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę jest projekt budowlany. Obecnie wymagane jest przedłożenie trzech egzemplarzy projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Po ich zakupie na stronie https://projekty.muratordom.pl – a jeszcze przed złożeniem w urzędzie – konieczne będzie dokonanie stosownej adaptacji. Ponadto wymagane są opinie, uzgodnienia i pozwolenia bądź inne dokumenty (oryginały lub kopie), które są wymienione w przepisach odrębnych ustaw, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego.

Zaświadczenia i oświadczenia

Kolejnym załącznikiem obok projektu domu są zaświadczenia i oświadczenia. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę musimy dołączyć zaświadczenie projektanta (lub projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Musi być ono aktualne w momencie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego. Ponadto obligatoryjnym załącznikiem jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Decyzja o warunkach zabudowy

W sytuacji, gdy teren, na którym znajduje się nasza działka nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, musimy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Będą w niej zawarte informacje dotyczące warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich. 

Pozostałe załączniki

Prócz projektu budowlanego domu, oświadczeń i zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z MPZP, niekiedy konieczne może okazać się zdobycie dodatkowych dokumentów. Mowa tu między innymi o decyzji środowiskowej wymaganej w sytuacji, gdy inwestycja może mieć wpływ na środowisko naturalne lub zdrowie ludzi. W przypadku obiektów usytuowanych na obszarze objętym ochroną konserwatorską bądź wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, niezbędna będzie także pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków dotycząca planowanego odstępstwa.

Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością zgromadzenia obszernej dokumentacji. Prócz wybranego projektu domu, naszym obowiązkiem będzie również dostarczenie różnego rodzaju oświadczeń, zaświadczeń i opinii czy dokumentów pozyskanych w urzędzie gminy lub miasta. Choć cała ta procedura może wydawać nam się żmudna i skomplikowana, jest ona niezbędna, aby budowa była realizowana zgodnie z prawem. Na szczęście wielu architektów dokonujących adaptacji gotowej koncepcji służy wsparciem w procesie zdobywania obowiązkowych załączników – co stanowi spore ułatwienie dla inwestorów zagubionych w urzędowych formalnościach.

Zdjęcie główne: Projekt domu A105 – Nasz pomysł z kolekcji Murator, arch. Katarzyna Słupeczańska

Zdjęcie w treści: Projekt M253 Szczęśliwy z kolekcji Muratora, arch. Katarzyna Słupeczańska

Tekst sponsorowany: Gotowe projekty domów od MURATORA – projekty.muratordom.pl  

Jakub Borowiecki
Jakub Borowiecki
Od lat związany z branżą budowlaną. Ukończył studia architektoniczne w Warszawie, w wolnej chwili lubi majsterkować w swoim warsztacie.

Podobne artykuły

Komentarze

Najpopularniejsze